Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Senast uppdaterat: 2023-11-08

Personuppgiftsansvarig

Växjö Revisionsbyrå AB
Västra Esplanaden 6 A, 352 31 Växjö
info@vaxjorevision.se
Företrädare: Börje Olofsson

Ändamål och rättslig grund

Administrera webbplats – Samtycke
Hantera e-post – Berättigat intresse eller avtalsförpliktelse

Intresse vid intresseavvägning

Vårt intresse att behandla personuppgifter i inkommande e-post väger av naturliga skäl tyngre än att inte behandla sådana uppgifter eftersom en avsändare av e-post förväntar sig att vi tar hand om inkommande e-post.

Mottagare av uppgifter

I de fall vi behöver överföra personuppgifter för behandling hos annat företag har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal hos Inleed (Yelles AB).

Överföring av uppgifter till tredje land

Inleed (Yelles AB) kan komma att överföra personuppgifter till en plats utanför EU/EES-området förutsatt att laglig grund enligt gällande dataskyddsregler för sådan överföring föreligger.

Lagringstid

Medarbetares personuppgifter på webbplatsen raderas när kundorienterade arbetsuppgifter inte längre föreligger.
E-post innehållande känsliga personuppgifter raderas omgående.
Personuppgifter som ska behandlas i annat system flyttas dit, varefter e-postmeddelandet raderas inom en månad.
Övrig e-post raderas inom 24 månader.

De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt:
att begära tillgång till (registerutdrag) och rättelse eller radering av personuppgifter som rör denne.
att begära begränsning av, eller invända mot behandling av personuppgifter som rör denne.
att få sina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (portabilitet).
att när som helst återkalla ett samtycke.
att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Registrerads skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Ingen skyldighet föreligger.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande förekommer ej.

Behandling för annat ändamål

Behandling för annat ändamål är inte aktuellt.